Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 3

Azotą transformuojančių mikroorganizmų paplitimas esant skirtingoms aplinkos sąlygoms
Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, Donatas Končius

2001–2004 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, įvairaus rūgštumo skirtingomis mineralinių trąšų normomis tręštame balkšvažemyje buvo atlikti mikrobiologiniai tyrimai.
Tyrimų dirvožemis – giliau glėjiškas nepasotintasis lengvo priemolio balkšvažemis (JIn-g0). Dirvožemyje per 30 metų susiformavo savitos, stabilios mikroorganizmų cenozės su nusistovėjusiais funkcionavimo principais. Ilgalaikis antropogeninis krūvis veikia azoto junginių transformacijoje dalyvaujantį mikroorganizmų kompleksą. Dirvožemio ėminiai mikrobiologinėms analizėms paimti iš įvairaus rūgštumo (pH <4,7; 4,7–5,2; 5,2–5,7; >6,7) ir skirtingomis mineralinių trąšų normomis tręšto dirvožemio (be trąšų; N45P39K57, N135P117K171), iš 0–20 cm armens sluoksnio.
Amonifikuojantys ir mineralinį azotą asimiliuojantys mikroorganizmai labiausiai paplitę mažo rūgštumo (pH 5,2–5,7) dirvožemyje, patręštame N45P39K57. Sporinių bakterijų gausiausiai buvo artimame neutraliam (pH >6,7) dirvožemyje. Didžiausias mikromicetų skaičius nustatytas rūgščiame dirvožemyje (pH <4,7) ir jų daugėjo didinant mineralinių NPK trąšų normą. Pasirėmus koreliacinės regresinės analizės duomenimis nustatyti aplinkos veiksnių (dirvožemio agrocheminių savybių bei tyrimų laiko vegetacijos metu) ir dirvožemio skirtingų fiziologinių grupių mikroorganizmų paplitimo dėsningumai.

Raktažodžiai: mikroorganizmai, paplitimas, dirvožemis, agrocheminės savybės

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4